مرور برچسب

جعبه سیاه از چن لایه ساخه شده است

آمار سقوط هواپیماها و عواملی که باعث این سوانح می شود

 آمار سقوط هواپیماها در کشورها در جهان تکنولوژی و نوآوری در میان وسایل نقلیه هوایی با تمام امکانات موجود بازهم سوانحی رخ می دهد که این در کشور ما و به طور کلی در جهان بی سابقه نیست و سالیانه شاهد این حوادث مرگبار هستیم ولی برخی از کشورها…