سرگرمی های کوچکی کـه ذهن را درگیر خود می کند تا کمی از استرس و افکار مضطرب دور شوند.