چگونه از نصب نوار ابزرهای اضافی مرورگر جلوگیری کتیم؟