مرور برچسب

Nfc چیست؟

NFC چیست؟

Nfc چیست؟ روش انتقال داده های بی سیم به نام NFC (ارتباط میدانی نزدیک) است که دستگاه نزدیک خود را تشخیص می دهد و سپس ارتباط را در نزدیکی دستگاه بدون نیاز به اتصال به اینترنت برقرار می کند. این تکتولوژی تکامل یافته از فناوری شناسایی فرکانس…